مديريت فرآيندهای کسب و کار BPM

 

در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات که چند دهه از عمر آن سپري گشته است، تحولاتي وسيع در زمينه بکارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي و سازمان‌دهي فعاليتهاي بنگاه¬هاي اقتصادي با استفاده از IT رخ داده است.

موسسات تجاري و اقتصادی در عرصه رقابت و سودآوري، از يك سو با ارائه

  • خدمات و محصولات با کيفيت مطلوب، ارايه به موقع كالا و خدمات، پشتيباني مداوم و مؤثر،
  • و از سوي ديگر با تطبيق فرآيندهاي عملياتي و رويه هاي سازمان با "نيازهاي مشتري و تغييرات سريع و رو به رشد بازار"مي‌توانند موفقيت خود را تضمين نمايند.

 

مديريت فرآيندهای کسب و کار، به عنوان راهکاری جهت افزايش کارايي، اثربخشی و قابليت اطمينان فرآيندهای کسب و کار سازمان، از طريق تدوين، مدل‌سازی و شبيه‌سازی  آنها قبل از مکانيزاسيون فعاليت‌های سازمان انجام می‌‌پذيرد.

مديريت فرآيندهاي کسب وکار به منظور تحليل، طراحی، مدلسازي، مکانيزاسيون، سنجش، کنترل و بهينه سازي فرآيندهاي کسب وکار در سازمان انجام می‌شود.

 

 

گام‌های اجرايي:

1.        تدوين فرآيند: تمامی‌‌ فرآيندهای کاری موجود سازمان در سطح کلان و سيستمی‌‌ در اين گام تدوين می‌‌گردند، بدين نحو که در ابتدا يک تصوير کلی (پازل عملکرد سازمان) از عملکردها و يا فرآيندهای سازمان ترسيم و سپس فرآيندهای کاری موجود سازمان توصيف می‌‌گردند.

2.        دسته بندی فرآيندهای سازمان

3.        ترسيم نقشه فرآيندهای سازمان: در اين گام فرآيندهای آناليز شده در دسته بندی‌های استاندارد در قالب "زنجيره ارزش سازمان" ترسيم می‌گردند.

4.        مدلسازی فرآيند: هدف از مدلسازي فرآيندهاي کاري يک سازمان، ايجاد يک زبان مشترک مفهومي (مبتني بر استاندارد) و ساده (در قالب اشکال گرافيکي که هم حجم کمتري دارند و هم براحتي توسط کاربر قابل درک هستند)، بين مديران و کارشناسان سازمان،  و تحليلگران سيستمي مي باشد.

5.        اجرا و اعتبارسنجی فرآيند: در روش سنتي، براي سنجش عملکرد بخشهاي مختلف سازمان، بايستي بخشهاي سازمان در يک بازه زماني تقريبأ بلند مدت  فعاليت کنند و نتايج حاصله از فعاليت آنها مبناي ارزيابي قرار گيرد. اما در روش مدلسازی، فرآيندهاي کسب وکار در يک سيستم مکانيزه بصورت مجازی و دقيقاً مشابه با فعاليتهاي واقعي در محيط مجازی اجراء و اعتبارسنجی می‌شوند.

6.        الگوبرداری

7.        اصلاح و طراحی مجدد فرآيند

8.        شبيه سازی سازمان: در اين گام براساس "فرآيندهای مطلوب" طراحی شده، سازمان در يک دوره مجازی شبيه‌سازی شده و گزارشات حاصل از عملکرد فرآيندهای سازمان در شرايط مطابق با محيط واقعی، ارائه می‌گردند.

9.        آناليز عملکرد فرآيندهای شبيه سازی شده