تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات


در سال‌های اخیر، افزایش رقابت در بازار و پویایی محیط کسب و کار، سازمان‌‌های اقتصادی را از یک سو مجبور به تغییر ساختار‌های سنتی و لخت به ساختار‌های سریع و چابک و از سوی دیگر استفاده و بهره‌گیری از تکنولوژی‌‌ها و ابزار‌های جدید فناوری اطلاعات هم در سطوح مدیریتی و هم در سطوح عملیاتی و پشتیبانی، نموده است. مهمترین دغدغه‌های سازمان‌ها در بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی را می‌توان در موارد زیر برشمرد:

  • تشخیص دقیق نیازمندی­های حال و آینده‌ سازمان (با توجه‌ به اهداف استراتژیک سازمان)
  • اولویت‌بندی نیازهای سیستم‌های اطلاعاتی
  • زیرساخت‌های مناسب استقرار سیستم‌های اطلاعاتی (سخت افزار- شبکه- تکنولوژی)
  • یکپارچه‌سازی و یا جایگزینی سیستم‌های قبلی و سیستم‌های جدید
  • جلوگیری از رشد جزیره‌ای سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان

برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی (در قالب طرح جامع IT)، این فرصت را برای سازمان ایجاد می‌نماید که با رویکردی صحیح و بلندمدت نیازمندی‌های فناوری اطلاعات را در مجموعه خود (در زمان حال و آینده) شناسایی، دسته‌بندی، اولویت‌گذاری و سپس طبق یک برنامه مشخص مرتفع نماید و نیاز سازمان به بازنویسی سیستم‌ها در بازه‌های کوتاه‌مدت را حذف نماید.

ITMasterPlan

گام‌های اجرایی:

۱.تدوین چشم انداز سازمان: براساس جهت‌گیری‌های استراتژیک، اهداف میان مدت و بلندمدت سازمان و دیدگاه سازمان به مشتریان و ذینفعان خود، مستند چشم انداز سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان تدوین می‌گردد

۲.ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان: سیستم‌های اطلاعاتی موجود سازمان شامل تکنولوژی‌های مورد استفاده، هزینه‌های صورت گرفته و پروژه‌های جاری فناوری اطلاعات به تفکیک ارزیابی و مستند سازی می‌گردند.

۳.ارزیابی ساختار و فرآیندهای جاری سازمان: ساختار سازمانی و فرآیندهای فعلی سازمان بررسی و در صورت نیاز  براساس استانداردهای بین المللی مدلسازی و اعتبار سنجی می‌گردند.

۴. تحلیل اثرات فناوری اطلاعات برکسب و کار سازمان: تحلیل نیازمندی‌های اطلاعاتی کسب و کار، ارزیابی پتانسیل‌های فناوری اطلاعات جهت پوشش این نیازمندی‌ها و رشد کسب و کار در این گام صورت می‌پذیرد.

۵.  تدوین معماری فرآیندهای سازمان: وضعیت مطلوب فرآیندهای سازمان تدوین و مستندسازی می‌گردد.

۶.تدوین معماری سیستم‌های اطلاعاتی:  با توجه به مدل فرآیندهای سازمان و نیازمندی‌های اطلاعاتی کسب و کار ، معماری نرم‌افزاری سیستم­های اطلاعاتی مطلوب سازمان و همچنین مدل‌های یکپارچه‌سازی سیستم‌های فعلی و آتی سازمان در این گام تدوین می‌گردند.

۷.  تدوین معماری تکنولوژیکی: طراحی زیرساخت­های مناسب جهت استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری .

۸.تدوین برنامه گذار: پس از تدوین تمامی مستندات ذکر شده، نوبت به اجرا می رسد؛ در این گام مسیری با حداقل ریسک برای انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب سازمان برای سازمان ترسیم می‌گردد. این مسیر براساس اولویت‌های تدوین شده و توان اجرایی سازمان  برنامه‌ریزی و تدوین می‌گردد.