برنامه‌ریزی تولید و مواد


MRPpage01

بعد از مشخص شدن برنامه زمان‌بندی تولید محصول، برنامه‌ریزی مواد و برنامه‌ریزی عملیات انجام می­شود. سیستم به صورت خودکار این محاسبات را به صورت متوالی و بدون هیچ گونه توقفی انجام می­دهد. در این صفحه مدیر تولید می‌تواند تغییرات و اصلاحات لازم بر روی خروجی­ها را اعمال کند.