خدمات رفاهی


ارایه امکانات و خدمات رفاهی به پرسنل، تاثیر بسیار زیادی بر انگیزه و کیفیت کاری پرسنل دارد. امکانات و خدمات رفاهی به دو گروه وام و خدمات رفاهی تقسیم می شود. در بخش وام، مدیریت انواع وام قابل پرداخت و شرایط استفاده از آن و تخصیص وام و کسر اقساط به صورت ماهیانه قرار داشته و در بخش خدمات رفاهی تعریف منابع رفاهی اقامتی و غیر نقدی مانند مهمانسرا، هتل و… و فرآیند درخواست، تخصیص و استفاده از آن و منابع رفاهی نقدی مانند کارت سلامت و کارت هدیه و… می باشد. امکان درخواست این امکانات توسط خود پرسنل در بخش خدمات پرسنلی و بررسی، اولویت بندی و تخصیص توسط مدیریت رفاهی و اعلام به پرسنل در سیستم وجود دارد.

 

Welfare

 

مزیت‌ها و ویژگی‌های کلیدی:

  • مدیریتفرآیندارایهوامبهپرسنل
  • محاسبهاقساطوامبراساسنوعوام
  • کسراقساطبهصورتماهیانهازفیشحقوقپرسنل
  • مدیریتانواعامکاناترفاهیاقامتی،نقدیوغیرنقدی
  • ثبتدرخواستوردگیریدرخواستتوسطپرسنل
  • اولویتبندیوتخصیصامکاناتبراساستعداد استفادهوسوابقپرسنل
  • کسرهزینهسهمپرسنلامکاناترفاهیازفیشحقوق