آموزش و ارزشیابی


سازمان‌ها برای رسیدن به چشم انداز و اهداف مورد نظر خود نیازمند ارتقای دانش و مهارت نیروی کار هستند.

در سیستم آموزش تمامی فرآیندهای مرتبط با آموزش مدیریت می‌شود. این فرآیند شامل فعالیت های مرتبط با نیازسنجی آموزش، برنامه ریزی آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزشیابی آموزشی می گردد.

 

Training

 

 

ارزشیابی پرسنل در بررسی وضعیت سازمان و نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی کمک شایانی می‌نماید. در زیرسیستم ارزشیابی، ارزشیابی‌های دوره‌ای پرسنل و یا هر نظرسنجی و پرسشنامه‌ای قابل اجرا بوده و سازمان با تعریف پرسشنامه مربوطه و افراد مورد نظر جهت تکمیل پرسشنامه به صورت سیستمی، می تواند ارزشیابی‌ها و نظرسنجی‌های مورد نظر خود را اجرا و نتایج را تحلیل نماید.

 

Assessment