سفارشات و فروش داخل


 

SalesPage01

سفارشات و فروش داخل: این زیر سیستم  عهده دار ثبت و مدیریت سفارشات، ثبت انواع روش تامین (تولید، انبار، خرید و …)، ثبت دستور تحویل­ها و … است.