حسابداری انبار


 

WareAcc

علاوه بر آن که از حسابداری انبار، برای برآورد ارزش ریالی انبار و گردش ریالی انبار استفاده می­شود، این زیر سیستم در محاسبه قیمت تمام شده کالا نیز نقشیحیاتی را بازی می­کند.