سیستم‌های ستادی بانکی


بانکها و مؤسسات مالی را می‌توان در رده سازمان‌های با پراکندگی جغرافیایی بسیار زیاد دسته‌بندی نمود. عموماً اینگونه سازمانها دارای یک ستاد مرکزی و شعب پراکنده در تمامی سطح کشور یا حتی در سطح دنیا می‌باشند.

لذا امروزه استفاده اینگونه مؤسسات از یک سیستم یکپارچه که تعاملات میان شعب و ستاد مرکزی را تسهیل ببخشد، لازم و ضروری است.

راهکار کاملا مبتنی بر وب Cyber ERP جهت پشتیبانی از این نیاز مؤسسات مالی و اعتباری از قابلیت بسیار مناسبی برخوردار است. علاوه بر این، راهکار Cyber ERPبا در نظر گرفتن نیازهای مشخص و متمایز بازار مؤسسات مالی و اعتباری، پیچیدگی‌های فرایندهای ستادی مؤسسات مالی و اعتباری متوسط و بزرگ را پشتیبانی نموده و برای تمامی فرایندهای این حوزه از کسب و کار شامل سیستم‌های

 • مدیریت منابع انسانی
 • آموزش و ارزشیابی
 • خدمات رفاهی
 • مدیریت موجودی
 • مدیریت تدارکات
 • مدیریت اموال

راهکارهای به‌روز و تجربه شده ارائه می‌نماید.

نکته حائز اهمیت دیگر، توانایی اتصال و یکپارچگی کامل Cyber ERP با سیستم‌های Core Banking است. این بدان معنی است که استفاده از Cyber ERP ستادی، از بین بردن خطاهای انتقال دیتا از سیستم‌های ستادی به سیستم‌های مرکزی بانک را به ارمغان خواهد داشت.

 

 

مدیریت منابع انسانی

در قرن جدید نیروی انسانی مهمترین دارایی هر سازمانی به شمار می‌رود، در هر سازمانی فرآیندها و چرخه‌های کاری مرتبط با نیروی انسانی شامل جذب و استخدام، کارگزینی، حضور و غیاب، جبران خدمت، پاداش، آموزش، ارزشیابی، خدمات رفاهی و… از اهمیت به سزایی برخورد بوده و تاثیر بسزایی بر کیفیت دیگر فعالیت‌های سازمان می‌گذارد.

ماژول مدیریت منابع انسانی تمامی اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با نیروی انسانی را به صورت یکپارچه مدیریت نموده و فعالیت‌های مرتبط با نیروی انسانی را تسهیل می‌نماید. این سیستم بسیار منعطف بوده و قابلیت انطباق با نیازها و آیین‌نامه‌های سازمان در حوزه‌های مختلف مانند حقوق و دستمزد، پرسنلی، حضور و غیاب، آموزش‏ ارزشیابی و رفاه را دارا می‌باشد.

در یک سازمان مدرن و امروزی دسترسی پرسنل و ثبت اطلاعات پرسنلی و عملکردی مرتبط با خود و عدم نیاز به مراجعه و تماس با واحد منابع انسانی بخش مهمی از حجم کاری واحد منابع انسانی را تسهیل می‌نماید.

 

HR

 

ویژگی‌ها و قابلیت‌های اصلی:

 • پشتیبانی از تمامی آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد
 • ابزار تولید فرمول برای احکام حقوقی و استخدامی
 • دسترسی همه کارکنان به سیستم سلف‌سرویس اداری برای مشاهده فیش حقوقی، کارکرد، درخواست مرخصی یا استفاده از امکانات رفاهی

 

 

آموزش و ارزشیابی

سازمان‌ها برای رسیدن به چشم انداز و اهداف مورد نظر خود نیازمند ارتقای دانش و مهارت نیروی کار هستند.

در سیستم آموزش تمامی فرآیندهای مرتبط با آموزش مدیریت می‌شود. این فرآیند شامل فعالیت های مرتبط با نیازسنجی آموزش، برنامه ریزی آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزشیابی آموزشی می گردد.

 

Training

 

 

ارزشیابی پرسنل در بررسی وضعیت سازمان و نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی کمک شایانی می‌نماید. در زیرسیستم ارزشیابی، ارزشیابی‌های دوره‌ای پرسنل و یا هر نظرسنجی و پرسشنامه‌ای قابل اجرا بوده و سازمان با تعریف پرسشنامه مربوطه و افراد مورد نظر جهت تکمیل پرسشنامه به صورت سیستمی، می تواند ارزشیابی‌ها و نظرسنجی‌های مورد نظر خود را اجرا و نتایج را تحلیل نماید.

 

 

خدمات رفاهی

ارایه امکانات و خدمات رفاهی به پرسنل، تاثیر بسیار زیادی بر انگیزه و کیفیت کاری پرسنل دارد. امکانات و خدمات رفاهی به دو گروه وام و خدمات رفاهی تقسیم می شود. در بخش وام، مدیریت انواع وام قابل پرداخت و شرایط استفاده از آن و تخصیص وام و کسر اقساط به صورت ماهیانه قرار داشته و در بخش خدمات رفاهی تعریف منابع رفاهی اقامتی و غیر نقدی مانند مهمانسرا، هتل و… و فرآیند درخواست، تخصیص و استفاده از آن و منابع رفاهی نقدی مانند کارت سلامت و کارت هدیه و… می باشد. امکان درخواست این امکانات توسط خود پرسنل در بخش خدمات پرسنلی و بررسی، اولویت بندی و تخصیص توسط مدیریت رفاهی و اعلام به پرسنل در سیستم وجود دارد.

 

Welfare

 

مزیت‌ها و ویژگی‌های کلیدی:

  • مدیریت فرآیند ارایه وام به پرسنل
  • محاسبه اقساط وام براساس نوع وام
  • کسر اقساط به صورت ماهیانه از فیش حقوق
  • مدیریت انواع امکانات رفاهی اقامتی، نقدی و غیرنقدی
  • ثبت درخواست و ردگیری درخواست توسط پرسنل
  • اولویتبندی و تخصیص امکانات براساس تعداد استفاده و سوابق پرسنل
  • کسرهزینه سهم پرسنل امکانات رفاهی از فیش حقوق

 

 

مدیریت موجودی

سیستم انبار علاوه بر ثبت کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سطح انبارهای مجموعه، ارتباط کاملی با دیگر سیستم‌ها همچون خریدو تدارکات و مدیریت منابع انسانی و SelfService دارد. استفاده از این سیستم تصویری به‌هنگام، دقیق و کاملاً روشن از جریان اقلام موجود در مجموعه‌های ستادی و شعب برای مدیران و انبارداران می‌سازد که سهولت در انجام امور و کاهش هزینه‌های ناشی از برنامه‌ریزی و کنترل موجودی را در پی خواهد داشت.

Warehousing

 

مزایا:

 • دسترسی لحظه ای به میزان موجودی کالا  در تمام سازمان
 • نظارت بر جریان موجودی مواد، کالا و محصولات
 • کاهش هزینه نگهداری موجودی اقلام به واسطه برنامه‌ریزی صحیح
 • یکپارچگی و هماهنگی با دیگر واحد ها مانند خرید، SelfService و …
 • فرآیند مکانیزه درخواست کالا و ردگیری درخواست توسط پرسنل، چرخه تایید و تحویل کالا
 • مدیریت موجودی انبار های امانی و موجودی نزد پیمانکاران
 • مدیریت موجودی به تفکیک شرکتی، امانی ما نزد دیگران، امانی دیگران نزد ما، در راه و…

 

 

خرید و تدارکات 

خرید و تدارکات در هر سازمانی نقش مهم و محوری جهت تهیه کالا، خدمات و یا خدمات پیمانکاری مورد نیاز سازمان دارد. چابکی و هماهنگی این حوزه با دیگر بخشهای سازمان کمک شایانی به افزایش کیفیت، تحویل به‌موقع و اجرای به‌موقع و درست کارها دارد.

سیستم خرید و تدارکات در راستای مکانیزه نمودن فرآیند خرید و تدارکات از درخواست خرید تا دریافت و تحویل کالا و تسویه با تامین کنندگان طراحی شده است.

Purchasing