امکان‌سنجی پیاده‌سازی ERP


با توجه به پیدایش عوامل بسیاری چون افزایش رقابت، فرآیند جهانی‌شدن تجارت و اقتصاد، افزایش روزافزون هزینه‌ها، افزایش پیچیدگی فرآیندهای کسب‌وکار و فعالیت‌های سازمان، سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در حال حاضر به عنوان یکی از جدیدترین روش‌های مدیریت سازمان در جهان مطرح می‌باشند. این سیستم‌ها با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها در حوزه فنّاوری اطلاعات و با نگاه فرآیندی به سازمان، سعی در ایجاد ارتباط مؤثر و جلوگیری از هزینه‌های پنهان در بخش‌های مختلف سازمان را دارند. با توجه به نیاز شرکت‌ها به افزایش مزیت‌های رقابتی خود و همچنین قابلیت‌های زیادی که  ERP در اختیار سازمان قرار می‌دهد، در دو دههٔ گذشته، شرکت‌های زیادی اقدام به پیاده‌سازی راهکار  ERP نموده‌اند و با گذشت زمان بر میزان متقاضیان این سیستم‌ها در جهان افزوده می‌شود.

علی‌رغم مزایای بسیاری که پیاده‌سازی سیستم ERP برای سازمان در بردارد، اجرای این پروژه‌ها با چالش‌های بسیاری همراه بوده و ریسک‌های مختلفی مانند ریسک انطباق با نیازهای سازمان، ریسک‌های ناشی از طولانی شدن پروژه، هزینه پروژه، مقاومت‌های سازمانی و … موجب بالا بودن درصد عدم موفقیت این پروژه‌ها در جهان گردیده است. جدید بودن و عدم قطعیت بالای این سیستم‌ها در ایران منجر به افزایش دوچندان این ریسک‌ها شده است.

با توجه به نکات ذکرشده، جهت موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در سازمان‌های امروزی پروژه مقدماتی امکان‌سنجی اجرای سیستم ERP در سازمان بسیار مهم بوده و موفقیت پیاده‌سازی در گروی اجرای درست و کامل این پروژه مقدماتی است. در این پروژه سازمان از ابعاد و زوایای مختلف بررسی شده و با اندازه‌گیری شاخص‌های لازم، میزان آمادگی سازمان در پذیرش و استفاده از ERP بررسی می‌گردد.

خروجی این پروژه اطلاع و آگاهی سازمان از وضعیت و شرایط خود و ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پذیرش سیستم ERP در سازمان می‌باشد.

شاخص‌های مورد بررسی در پروژه امکان‌سنجی استقرار سیستم ERP به شرح زیر است. این شاخص‌ها از دو منظر کسب‌وکار سازمان و فناوری اطلاعات در سازمان بررسی می‌شود.

  • میزان سرمایه‌گذاری
  • فرآیندها
  • توان مهارتی/ ادراکی
  • بستر فرهنگی سازمان
  • بستر فناوری
  • مکانیزم پشتیبانی
  • معماری
  • شاخص‌های موفقیت