استقرار سیستم هاى آموزش و ارزشیابى و خدمات رفاهى در بانک اقتصاد نوین


با راه اندازى زیرسیستم ارزشیابی، ارزشیابی‌های دوره‌ای پرسنل و یا هر نظرسنجی و پرسشنامه‌ای قابل اجرا بوده و سازمان با تعریف پرسشنامه مربوطه و افراد مورد نظر جهت تکمیل پرسشنامه به صورت سیستمی، میتواند ارزشیابی‌ها و نظرسنجی‌های مورد نظر خود را اجرا و نتایج را تحلیل نماید.
 
با راه اندازى سیستم خدمات رفاهى نیز امکان مدیریت یکپارچه درخواست و ارائه وام هاى پرسنلى و همچنین امکانات رفاهی سازمان فراهم گردید. در بخش وام، مدیریت انواع وام قابل پرداخت و شرایط استفاده از آن و تخصیص وام و کسر اقساط به صورت ماهیانه قرار داشته و در بخش خدمات رفاهی تعریف منابع رفاهی اقامتی و غیر نقدی مانند مهمانسرا، هتل و… و فرآیند درخواست، تخصیص و استفاده از آن و منابع رفاهی نقدی مانند کارت سلامت و کارت هدیه و… می باشد. امکان درخواست این امکانات توسط خود پرسنل در بخش خدمات پرسنلی و بررسی، اولویت بندی و تخصیص توسط مدیریت رفاهی و اعلام به پرسنل در سیستم وجود دارد.